Soekarno and Khrushchev, 1960

Indonesian President, Soekarno, and USSR's Khrushchev, 1960. Life Magazine.
Indonesian President, Soekarno, and USSR's Khrushchev, 1960. Life Magazine.